“Nếu bạn không học cách cười khi gặp khó khăn, bạn sẽ không có gì để cười khi về già cả”- Ed Howe

Đọc nhiều

Liên hệ